دمو
تماس
دمو
صورت های مالی اساسی، خروجی های استاندارد از ثبت های حسابداری می باشد و خلاصه ای از عملیات تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری شركت ها می باشد. این گزارش ها، حاوی موارد مهم و اطلاعات پركاربرد برای تصمیم های سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است.
آنچه در تهیه صورت‌های مالی به عنوان هدف مطرح است، ارائه اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری واحد تجاری به صورت خلاصه و طبقه بندی شده است، به نحوی که برای غالب استفاده‌کنندگان از این گزارش‌ها در اتخاذ تصمیماتشان سودمند باشد.
گزارش های مهم صورت های مالی اساسی عبارتند از :
  • ترازنامه
  • صورت حساب سود و زیان
  • صورت سود و زیان جامع
  • صورت گردش وجوه نقد
تهیه گزارش های فوق زمان بسیار زیادی را در بخش های مالی شركت ها و سازمان ها به خود اختصاص می دهد. به همین دلیل وجود ابزاری كارآمد با امكاناتی ساده كه از نظر كاربری نیز محیطی آشنا برای حسابداران داشته باشد و بتواند این گزارش های پیچیده و زمان بر را تهیه نماید، می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
سیستم صورت های مالی پویا این امكان را فراهم كرده است كه این گزارش ها به شكل دقیق و سریع در قالب تعاریف مشخص شده و قابل تغییر توسط كاربر تهیه شود.
وجه تمایز این نرم افزار از دیگر راهكارهای موجود در بازار، این است كه آخرین تغییرات و استاندارهای مشخص شده در آن اعمال شده است، و همچنین یادداشت های توضیحی پیوست این گزارش ها نیز به صورت سیستمی تهیه می شوند.