دمو
تماس
دمو

با راهكار مدیریت منابع مالی پویا به راحتی می توانید فعالیت‌های مالی سازمان خود را سازمان‌دهی، هدایت و کنترل نمائید.
یكپارچكی نرم افزارهای ارائه شده در این راهكار و صدور اسناد اتوماتیك از سایر نرم افزارها و تجمیع آنها در نرم افزار حسابداری مالی به شما كمك می كند از دوباره كاری ها جلوگیری شده و یكسان بودن اطلاعات در كلیه نرم افزارها حفظ شود.

توسط نرم افزارهای ارائه شده در این راهكار می توانید :
  • به راحتی و در لحظه انواع گزارش های مالی سازمان را تهیه نمائید.
  • انواع گزارش های سازمان های بیرونی را تهیه و ارائه نمائید.
  • گزارش های خرید و فروش فصلی و ارزش افزوده را برای ارائه به سازمان ذیربط تهیه و ارائه نمائید.
  • مدیریت دارائی های سازمان خود را به درستی انجام دهید.
  • وضعیت نقدینگی سازمان خود را مدیریت نمائید.
  • تسهیلات دریافتی را به درستی مدیریت كنید.
  • تامین منابع مالی سازمان را به درستی مدیریت نمائید.
  • چگونگی استفاده از منابع مالی سازمان را به درستی كنترل كنید.
  • صورت های مالی اساسی را طبق آخرین استانداردهای مشخص شده تهیه نمائید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

راهكار ERP پویا