دمو
تماس
دمو

فرآیند های این راهكار مطابق با قوانین حاكم بر سازمان های دولتی طراحی و پیاده سازی شده اند، سازمان خود را با راهكار دوایر دولتی پویا مدیریت كنید.

توسط نرم افزارهای ارائه شده در این راهكار می توانید :
 • از قوانین حسابداری تعهدی پیاده سازی شده درنرم افزارها استفاده نمائید.
 • به راحتی و در لحظه انواع گزارش های مالی سازمان را تهیه نمائید.
 • انواع گزارش های سازمان های بیرونی را تهیه و ارائه نمائید.
 • مدیریت دارائی های سازمان خود را به درستی انجام دهید.
 • تعریف و كنترل بودجه های تخصیصی و تامین اعتبارهای مربوطه را به راحتی كنترل نمائید.
 • چگونگی استفاده از منابع مالی سازمان را به درستی كنترل كنید.
 • آئین نامه های جذب سرمایه انسانی را ایجاد، كنترل و مدیریت كنید.
 • برای حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی دوره های آموزشی برگذار نمائید.
 • صدور احكام حقوقی را بدون هیچ گونه محدودیت و فرمول های محاسباتی مختلف مدیریت كنید.
 • هشدارهای لازم بابت ارتقاء وضعیت شغلی و صدور احكام حقوقی جدید را دریافت نمائید.
 • محاسبات زمانبر و پیچیده حقوق و دستمزد را به سهولت انجام دهید.
 • آئین نامه های انگیزشی را ثبت و محاسبات خاص بهره وری را به سهولت انجام دهید.
 • دسترسی سرمایه های انسانی مجموعه را به اطلاعات شخصی، اعم از احكام صادره و فیش های حقوقی فراهم سازید.
 • تسهیلات درخواستی كاركنان را طبق آئین نامه های مرتبط كنترل كرده، اعطا و تسویه های آنها را به سهولت كنترل نمائید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

راهكارهای پویا برای كسب و كارهای مختلف