دمو
تماس
دمو

یكی از مهمترین دارائی های یك سازمان سرمایه های انسانی آن مجموعه می باشد. با راهكار مدیریت منابع انسانی پویا به راحتی می توانید بابت جذب، حفظ و نگهداشت، آموزش و ایجاد انگیزه در كاركنان برنامه ریزی كنید.

توسط نرم افزارهای ارائه شده در این راهكار می توانید :
  • آئین نامه های جذب سرمایه انسانی را ایجاد، كنترل و مدیریت كنید.
  • برای حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی دوره های آموزشی برگذار نمائید.
  • صدور احكام حقوقی را بدون هیچ گونه محدودیت و فرمول های محاسباتی مختلف مدیریت كنید.
  • هشدارهای لازم بابت ارتقاء وضعیت شغلی و صدور احكام حقوقی جدید را دریافت نمائید.
  • محاسبات زمانبر و پیچیده حقوق و دستمزد را به سهولت انجام دهید.
  • آئین نامه های انگیزشی را ثبت و محاسبات خاص بهره وری را به سهولت انجام دهید.
  • به سادگی گزارشات و خروجی های لازم بابت سازمان های بیرونی ذیربط را تهیه نمائید.
  • دسترسی سرمایه های انسانی مجموعه را به اطلاعات شخصی، اعم از احكام صادره و فیش های حقوقی فراهم سازید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

راهكار ERP پویا