دمو
تماس
دمو

علاوه بر مدیریت كلیه فرآیندهای منابع مالی، خرید و فروش، انبارش، جایگذاری مواد و كالا، تحویل به موقع محصولات، مدیریت وصول مطالبات و ارتباط با مشتریان، سایر فرآیندها اعم از مدیریت برنامه ریزی تولید، چگونگی مدیریت منابع و توزیع مواد اولیه در خطوط تولیدی، كنترل عملكرد خطوط تولیدی، مدیریت كیفیت محصولات را با راهكار شركت های تولیدی پویا سازماندهی كنید.

توسط نرم افزارهای ارائه شده در این راهكار می توانید :
 • به راحتی و در لحظه انواع گزارش های مالی سازمان را تهیه نمائید.
 • مدیریت دارائی های سازمان خود را به درستی انجام دهید.
 • وضعیت نقدینگی سازمان خود را مدیریت نمائید.
 • تامین منابع مالی سازمان را به درستی مدیریت نمائید.
 • صورت های مالی اساسی را طبق آخرین استانداردهای مشخص شده تهیه نمائید.
 • آئین نامه های جذب سرمایه انسانی را ایجاد، كنترل و مدیریت كنید.
 • صدور احكام حقوقی را بدون هیچ گونه محدودیت و فرمول های محاسباتی مختلف مدیریت كنید.
 • محاسبات زمانبر و پیچیده حقوق و دستمزد را به سهولت انجام دهید.
 • طبقه بندی پویا بابت مواد اولیه، كالاهای نیمه ساخته و محصول به راحتی انجام دهید.
 • موجودی مواد و كالای خود را به درستی و دقت بالا كنترل كنید.
 • سفارش گذاری های به موقع مواد را مدیریت كنید.
 • خرید مواد و كالای مورد نیاز را در لحظه و دقیق مدیریت كنید.
 • تامین كنندگان با كیفیت را به راحتی شناسائی كرده و وضعیت خرید از آنها را به درستی مدیریت كنید.
 • كنترل كیفی مواد و محصولات خریداری شده را به درستی انجام دهید.
 • جایگذاری مواد و كالا را به دقت مدیریت كنید.
 • ردیابی مواد و محصولات تولید شده را به درستی انجام دهید.
 • كیفیت بسته بندی و چگونگی تحویل به موقع محصولات را مدیریت كنید.
 • فرمول های ساخت كالاهای نیمه ساخته محصولات را ثبت و نگهداری كنید.
 • برنامه ریزی تولید كالاهای نیمه ساخته و محصول را در بازه های زمانی مختلف مدیریت كنید.
 • برنامه ریزی مواد اولیه مورد نیاز و تغذیه خطوط تولیدی و موجودی مواد پای كار را مدیریت كنید.
 • ردیابی مواد اولیه و كنترل بچ های تولیدی را به سادگی مدیریت كنید.
 • انحرافات مصرف بابت تولید و ضایعات مواد اولیه را كنترل و مدیریت كنید.
 • برنامه ریزی و كنترل نیروی انسانی مورد نیاز در خطوط تولید را مدیریت كنید.
 • فرآیند تولید و كنترل خطوط تولیدی را مدیریت كنید.
 • چگونگی مصرف مواد اولیه بابت تولید كالاهای نیمه ساخته و محصول به صورت پیمانی را مدیریت كنید.
 • چگونگی فرآیند فروش محصولات و خدمات خود را مدیریت كنید.
 • چگونگی فرآیند سفارش گذاری مشتریان و تحویل به موقع سفارش ها را مدیریت كنید.
 • چگونگی تعریف نظام قیمت گذاری و تخفیف های فروش را مدیریت كنید.
 • چگونگی عملكرد و نحوه ارزیابی تیم های فروش را مدیریت كنید.
 • وضعیت حساب مشتریان را كنترل كرده و چگونگی پیگیری مطالبات از آنها را مدیریت كنید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

راهكارهای پویا برای كسب و كارهای مختلف