دمو
تماس
دمو

مدیریت مواد، كنترل خطوط تولیدی، استفاده بهینه از ظرفیت ها و منابع تولیدی و در نهایت ارائه محصولات با كیفیت یكی از مهمترین دغدغه های شركت های تولیدی می باشد.
با راهكار مدیریت منابع تولید پویا می توانید مدیریت فرآیندهای برنامه ریزی تولید، مدیریت برنامه ریزی و كنترل مواد اولیه، مدیریت كنترل خطوط تولیدی، مدیریت تعمیر و نگهداری ماشین آلات تولیدی، مدیریت تولید كالاهای نیمه ساخته و محصول داخلی و پیمانی را به سادگی در اختیار داشته باشید.

توسط نرم افزارهای ارائه شده در این راهكار می توانید :
  • فرمول های ساخت كالاهای نیمه ساخته محصولات را ثبت و نگهداری كنید.
  • برنامه ریزی تولید كالاهای نیمه ساخته و محصول را در بازه های زمانی مختلف مدیریت كنید.
  • برنامه ریزی مواد اولیه مورد نیاز و تغذیه خطوط تولیدی و موجودی مواد پای كار را مدیریت كنید.
  • موجودی مواد اولیه حساس و دارای تاریخ انقضاء و چگونگی استفاده صحیح از آنها را مدیریت كنید.
  • ردیابی مواد اولیه و كنترل بچ های تولیدی را به سادگی مدیریت كنید.
  • انحرافات مصرف بابت تولید و ضایعات مواد اولیه را كنترل و مدیریت كنید.
  • برنامه ریزی و كنترل نیروی انسانی مورد نیاز در خطوط تولید را مدیریت كنید.
  • فرآیند تولید و كنترل خطوط تولیدی را مدیریت كنید.
  • چگونگی مصرف مواد اولیه بابت تولید كالاهای نیمه ساخته و محصول به صورت پیمانی را مدیریت كنید.
  • فرآیند تولید پیمانی را به درستی مدیریت كرده و به سادگی گزارش های انحراف تهیه نمائید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

راهكار ERP پویا