دمو
تماس
دمو

كلیه فرآیند های مالی، چگونگی فروش خدمات و كنترل وضعیت خدمات پس از فروش، بررسی رضایتمندی مشتریان، ساماندهی اطلاع رسانی به مشتریان و نظارت بر وصول مطالبات سازمان را با راهكار شركت های خدماتی پویا مدیریت كنید.

توسط نرم افزارهای ارائه شده در این راهكار می توانید :
 • به راحتی و در لحظه انواع گزارش های مالی سازمان را تهیه نمائید.
 • مدیریت دارائی های سازمان خود را به درستی انجام دهید.
 • وضعیت نقدینگی سازمان خود را مدیریت نمائید.
 • تامین منابع مالی سازمان را به درستی مدیریت نمائید.
 • صورت های مالی اساسی را طبق آخرین استانداردهای مشخص شده تهیه نمائید.
 • آئین نامه های جذب سرمایه انسانی را ایجاد، كنترل و مدیریت كنید.
 • صدور احكام حقوقی را بدون هیچ گونه محدودیت و فرمول های محاسباتی مختلف مدیریت كنید.
 • محاسبات زمانبر و پیچیده حقوق و دستمزد را به سهولت انجام دهید.
 • طبقه بندی پویا بابت كالاهای سازمان را به راحتی انجام دهید.
 • موجودی كالای خود را به درستی و دقت بالا كنترل كنید.
 • خرید كالای مورد نیاز را در لحظه و دقیق مدیریت كنید.
 • چگونگی فرآیند فروش خدمات خود را مدیریت كنید.
 • وضعیت حساب مشتریان را كنترل كرده و چگونگی پیگیری مطالبات از آنها را مدیریت كنید.
 • كیفیت خدمات پس از فروش محصولات ارائه شده به مشتریان را مدیریت كنید.
 • در هر لحظه و در هر مرحله از فرآیند فروش خدمات چگونگی اطلاع رسانی به مشتریان را مدیریت كنید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

راهكارهای پویا برای كسب و كارهای مختلف