دمو
تماس
دمو

طبقه بندی ثبت و نگهداشت صحیح كالا و محصولات، كنترل به موقع موجودی مواد و كالا، برنامه ریزی برای ثبت سفارش به موقع آنها، شناسائی و بررسی تامین كنندگان ذیربط، كنترل كیفیت مطلوب مواد اولیه خریداری شده از مهم ترین پیش نیازهای تولید محصول با كیفیت و تحویل به موقع آنها به مشتریان می باشد.
با راهكار مدیریت زنجیره ی تامین پویا به سادگی جهت تامین مواد و كالای مورد نیاز برنامه ریزی كنید.

توسط نرم افزارهای ارائه شده در این راهكار می توانید :
  • طبقه بندی پویا بابت مواد اولیه، كالاهای نیمه ساخته و محصول به راحتی انجام دهید.
  • موجودی مواد و كالای خود را به درستی و دقت بالا كنترل كنید.
  • سفارش گذاری های به موقع مواد را مدیریت كنید.
  • خرید مواد و كالای مورد نیاز را در لحظه و دقیق مدیریت كنید.
  • تامین كنندگان با كیفیت را به راحتی شناسائی كرده و وضعیت خرید از آنها را به درستی مدیریت كنید.
  • كنترل كیفی مواد و محصولات خریداری شده را به درستی انجام دهید.
  • جایگذاری مواد و كالا را به دقت مدیریت كنید.
  • ردیابی مواد و محصولات تولید شده را به درستی انجام دهید.
  • كیفیت بسته بندی و چگونگی تحویل به موقع محصولات را مدیریت كنید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

راهكار ERP پویا