close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
  • پشتیبانی
  • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
  • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
  • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
  • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
  • فروش
  • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
  • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.

ارتباط با ما

نشانی دفترمركزی : تهران، خیابان شهید بهشتی، روبروی خیابان پاكستان، پلاك ٣١٢

كد پستی : ١٥٨٧٧٧٣٧٣٤

تلفن : ٨٨٥٤٦٤٥٢-٠٢١

تلفن : ٨٨٥٤٦٤٥٣-٠٢١

فاكس : ٨٨٥٤٦٤٥٢-٠٢١

پست الكترونیكی : info@puyasoft.com

برای ارتباط مستقیم با ما، لطفا فرم زیر را تکمیل کنید
  • شماره همراه بدون صفر - مانند: 9121234567
فروش

تلفن : ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
تلفن : ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
فاكس : ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
پست الكترونیكی : sales@puyasoft.com

پشتیبانی

تلفن : ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
تلفن : ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
تلفن : ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
تلفن : ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
فاكس : ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
پست الكترونیكی : support@puyasoft.com

تماس
تماس
دمو
دمو