close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
  • پشتیبانی
  • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
  • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
  • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
  • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
  • فروش
  • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
  • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی

یکی از مهمترین دارائی های یک سازمان سرمایه های انسانی آن مجموعه می باشد. با راهکار مدیریت منابع انسانی پویا به راحتی می توانید بابت جذب، حفظ و نگهداشت، آموزش و ایجاد انگیزه در کارکنان برنامه ریزی کنید.

توسط نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی می توانید :

آئین نامه های جذب سرمایه انسانی را ایجاد، کنترل و مدیریت کنید.
برای حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی دوره های آموزشی برگزار نمائید.
صدور احکام حقوقی را بدون هیچ گونه محدودیت و فرمول های محاسباتی مختلف مدیریت کنید.
هشدارهای لازم بابت ارتقاء وضعیت شغلی و صدور احکام حقوقی جدید را دریافت نمائید.
محاسبات زمانبر و پیچیده حقوق و دستمزد را به سهولت انجام دهید.
آئین نامه های انگیزشی را ثبت و محاسبات خاص بهره وری را به سهولت انجام دهید.
به سادگی گزارشات و خروجی های لازم بابت سازمان های بیرونی ذیربط را تهیه نمائید.
دسترسی سرمایه های انسانی مجموعه را به اطلاعات شخصی، اعم از احکام صادره و فیش های حقوقی فراهم سازید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

راهكار ERP پویا

تماشا
معرفی
تماس
تماس
دمو
دمو