دمو
تماس
دمو

كلیه فرآیند های خرید و فروش، انبارش، تحویل كالا، مدیریت وصول مطالبات و ارتباط با مشتریان خود را با نرم افزارهای ارائه شده در راهكار شركت های بازرگانی پویا مدیریت كنید.

توسط نرم افزارهای ارائه شده در این راهكار می توانید :
 • به راحتی و در لحظه انواع گزارش های مالی سازمان را تهیه نمائید.
 • انواع گزارش های سازمان های بیرونی را تهیه و ارائه نمائید.
 • گزارش های خرید و فروش فصلی و ارزش افزوده را برای ارائه به سازمان ذیربط تهیه و ارائه نمائید.
 • مدیریت دارائی های سازمان خود را به درستی انجام دهید.
 • وضعیت نقدینگی سازمان خود را مدیریت نمائید.
 • تامین منابع مالی سازمان را به درستی مدیریت نمائید.
 • چگونگی استفاده از منابع مالی سازمان را به درستی كنترل كنید.
 • صورت های مالی اساسی را طبق آخرین استانداردهای مشخص شده تهیه نمائید.
 • محاسبات زمانبر و پیچیده حقوق و دستمزد را به سهولت انجام دهید.
 • به سادگی گزارشات و خروجی های لازم بابت سازمان های بیرونی ذیربط را تهیه نمائید.
 • طبقه بندی پویا كالاهای سازمان را به راحتی انجام دهید.
 • موجودی كالای خود را به درستی و دقت بالا كنترل كنید.
 • تامین كنندگان با كیفیت را به راحتی شناسائی كرده و وضعیت خرید از آنها را به درستی مدیریت كنید.
 • چگونگی فرآیند فروش محصولات و خدمات خود را مدیریت كنید.
 • چگونگی فرآیند سفارش گذاری مشتریان و تحویل به موقع سفارش ها را مدیریت كنید.
 • چگونگی تعریف نظام قیمت گذاری و تخفیف های فروش را مدیریت كنید.
 • چگونگی عملكرد و نحوه ارزیابی تیم های فروش را مدیریت كنید.
 • گزارش های متنوع فروش را به سرعت تهیه كرده و وضعیت فروش را در بازه های زمانی مختلف مقایسه كنید.
 • وضعیت حساب مشتریان را كنترل كرده و چگونگی پیگیری مطالبات از آنها را مدیریت كنید.
 • با استفاده از باشگاه مشتریان و ایجاد انگیزه در آنها وضعیت استمرار ارتباط با مشتریان را مدیریت كنید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

راهكارهای پویا برای كسب و كارهای مختلف